Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

PRAVIDLA KVIZLAND-U

KVIZLAND je plně vlastněný a provozovaný českou společností VARBO CORPORATION s.r.o., Americká 41, 12000 Praha, DIČ: 28448049 (pořadatel).

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky soutěže: jsou to podmínky použití této oblasti webových stránek. Při pokusu o účast v soutěži nebo odeslání odpovědí do soutěže se účastníci zavazují k dodržování těchto smluvních podmínek.

Účastníci, kteří nebudou dodržovat tyto podmínky, budou diskvalifikováni.

1. KVIZLAND je platforma pro online soutěže dovedností. Soutěže se skládají z úloh a úkolů. Pro pokračování k další úloze / úkolu, musí jednotlivec vyřešit předchozí. Úroveň úloh / úkolů se pohybuje od poměrně jednoduchých až po náročné. Chápeme, že některé úlohy / úkoly mohou být pro některé účastníky jednodušší než jiné, ale s dostatečnou kreativitou a úsilím by měl být každý schopen je dokončit.

2. Existují různé soutěže na KVIZLAND-u. Každá soutěž má svoje datum zahájení, které bude vyhlášeno na příslušné stránce soutěže na Kvizland.com. Po prvním zahájení budou nové soutěže periodicky zahajovány podle dat zveřejněných na příslušné stránce na Kvizland.com.

3. KVIZLAND je otevřen všem lidem starším 18ti let, pokud není uvedeno jinak. Rodiče / opatrovníci musí zaslat odpovědi pro osoby mladší 18 let.

4. Musíte být přihlášeni pod svým pravým jménem, řešit úlohy / úkoly za přihlášeného účtu a odesílat všechny odpovědi prostřednictvím svého účtu.

5. Následující jednotlivci nemohou vyhrát soutěž:

• Zaměstnanci pořadatele;

• Každý zaměstnanec přidružených nebo souvisejících společností, partnerských nebo sponzorských organizací nebo dodavatelů materiálů a služeb souvisejících s touto soutěží, o kterých lze předpokládat, že mají důvěrné znalosti týkající se soutěže;

• Každá osoba, o které lze předpokládat, že má důvěrné znalosti a informace o soutěži;

• Kterýkoli nejbližší rodinný příslušník (definovaný jako manžel / ka, sourozenci, rodiče nebo děti, bez ohledu na to, kde mají bydliště) nebo člen domácnosti těchto zaměstnanců nebo jednotlivců (ať už je s nimi v příbuzenství či nikoliv); a

• Každá osoba pobývající v jurisdikci, kde není soutěž povolena.

6. Pro určení vítěze soutěže není použit žádný prvek náhody. První, kdo vyřeší všechny úlohy / úkoly, bude celkovým vítězem soutěže. Po každé soutěži budou výsledky dostupné na webových stránkách pořadatele.

7. V případě remízy si pořadatel vyhrazuje právo zadat závěrečnou výzvu hráčům s nerozhodným výsledkem a vítěz tohoto úkolu bude vyhlášen vítězem soutěže.

8. O vítezi rozhoduje pořadatel. Pořadatel se nebude zapojovat do korespondence týkající se výběru vítěze.

9. Není-li cena soutěže udělena, bude přidána do výherního fondu následující soutěže.

10. Pro každou soutěž zveřejňuje pořadatel úkoly na vlastních internetových stránkách. Chcete-li vyřešit úkol, můžete navštívit jiné webové stránky a používat jiný software a aplikace.

11. Datum uzávěrky soutěže je uvedeno na stránce příslušné soutěže na webových stránkách. Aby byly odpovědi zohledněné, musí být doručeny před nebo v den a čas uzávěrky soutěže. Po této uzávěrce nebudou přijaty žádné další záznamy. Vítěz bude vyhlášen na adrese www.kvizland.com/contestwinners.

12. Uděluje se jedna cena. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit specifikaci ceny nebo nabídnout alternativní cenu se stejnou nebo vyšší hodnotou.

13. Vítěz ceny bude informován e-mailem. Pokud vybraný účastník nesplňuje všechny smluvní podmínky, bude vybrán ze zbývajících účastník s druhým nejlepším časem vyřešení.

14. Rozhodnutí soutěžních soudců je konečné. Cena musí být přijata jako udělená.

15. Veškeré odpovědi se stávají majetkem pořadatele, který nenese odpovědnost za ztracené, odcizené, zpožděné, poškozené nebo nesprávně zadané odpovědi; za případné selhání webových stránek během propagačního období; pro případné problémy nebo technické závady týkající se telefonních sítí nebo linek, počítačových online systémů, serverů, poskytovatelů přístupu, počítačového vybavení nebo softwaru; za to, že pořadatel neobdržel jakýkoli e-mail nebo odpověd’, a to z důvodu technických problémů nebo přetížení na internetu nebo na jakýchkoli webových stránkách; nebo jakákoli jejich kombinace, včetně poranění nebo poškození počítače účastníka nebo jiné osoby související nebo vyplývající z přehrávání nebo stažení jakéhokoliv materiálu, který souvisí s propagací. Pořadatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zrušit nebo pozastavit e-mailovou část soutěže v případě, že by vír, chyba nebo jiná příčina mimo kontrolu pořadatele poškozovala bezpečnost nebo řádnou správu soutěže. Jakýkoli pokus o záměrné poškození jakékoliv webové stránky nebo o narušení legitimního fungování této soutěže je porušením trestněprávních a občanských zákonů a pokud by takový pokus byl učiněn, pořadatel si vyhrazuje právo požadovat nápravu a náhradu škody v nejvyšší možné míře, kterou umožňuje zákon, včetně trestního stíhání. Odpovědi podléhají ověření a budou prohlášeny za neplatné, pokud jsou nečitelné, mechanicky reprodukovány, poškozeny, padělané, falšovány, pozměněny nebo jinak manipulovány. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat pravidla soutěže a rozhodnutí nezávislé rozhodčí komise, která jsou konečná.

16. Pořadatel si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu kdykoli a na základě svého absolutního a výlučného uvážení vyloučit jakéhokoliv hráče, který se účastní nebo se předpokládá, že se účastní jakéhokoli jednání, které je v rozporu s těmito Podmínkami nebo pokyny pořadatele. Bez omezení obecnosti výše uvedeného, ​​pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat kteréhokoliv hráče z jakékoliv příčiny.

17. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka, který by v případě, že by byl prohlášen za vítěze, mohl v důsledku své povahy nebo chování uškodit dobrému jménu soutěže, jeho sponzorů nebo KVIZLAND-u.

18. Účastníkům je zakázáno:

Dopouštět se zakázaného nebo nezákonného jednání. Projevovat verbální nebo fyzickou agresi vůči veřejnosti, místním úředníkům, spoluúčastníkům nebo organizátorům soutěže. Doupouštět se vandalismu, krádeže nebo obtěžování, které nebudou tolerovány a které mohou vést k časové penalizaci a/nebo diskvalifikaci ze soutěže podle uvážení organizátorů soutěže. Vytvořit více účtů pro použití jednoho hráče. Je povolen jeden účet na domácnost, prostřednictvím pouze jedné vstupní cesty. Žádné hromadné žádosti nebudou přijaty. Každý hráč má právo používat jeden KVIZLAND účet pro účast v soutěžích. Kdokoliv, o kom se předpokládá, že vstupuje do soutěže nesprávným způsobem, bude diskvalifikován. Společnost KVIZLAND si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka soutěže, o kterém se domnívá, že použil nesprávné technické prostředky pro vstup. Společnost KVIZLAND si vyhrazuje právo odstranit veškerý obsah, který považují společnost sama nebo registrovaní uživatelé za urážlivý. Toto zahrnuje odmítnutí jakékoli odpovědi soutěže, která byla náhodně vybrána ze všech správných odpovědí, a která obsahuje jakýkoli urážlivý jazyk / text.

19. Během soutěže musí účastníci:

- Dodržovat všechny místní zákony, předpisy a nařízení. Účastníci jsou výhradně zodpovědní za svoje dodržování, jednání a důsledky těchto akcí během soutěže.

- Dodržovat pokyny pořadatele a místních úřadů.

Účastníci mohou:

- Používat přátele, rodinu, známé a širokou veřejnost jako zdroj během soutěže, za předpokladu, že tato pomoc jinak není v rozporu těmto smluvním podmínkám.

- Používat chytré mobily, počítače nebo jiná zařízení schválená pořadatelem během soutěže.

20. Dodatečné smluvní podmínky:

Společnost KVIZLAND si vyhrazuje právo upravit Smluvní podmínky jakkoli a kdykoli to považuje za nezbytné nebo vhodné bez podstatného ovlivnění Smluvních podmínek této soutěže. Soutěžící nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti KVIZLAND nabízet žádné rozhovory nebo učinit, poskytnout nebo vydat jakékoliv prohlášení týkající se soutěže, určené k publikaci nebo jinému zveřejňování prostřednictvím jakýchkoli prostředků. Soutěž podléhá všem platným zákonům České republiky. Soudy města Prahy jsou výlučnou pravomocí pro vyslechnutí jakékoli věci vyplývající ze soutěže. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi verzí v angličtině a jakoukoli jinou verzí Smluvních podmínek a jakýchkoli jiných dokladů o soutěži, jejichž překlady mohou být poskytnuty výlučně na základě vlastního uvážení společnosti KVIZLAND, převažuje, rozhoduje a soutěž reguluje anglická verze.

21. E-mailová adresa, kterou zadáte do soutěže, bude použita, abychom vás v případě potřeby kontaktovali a nebudeme ji sdílet s jinými společnostmi. Pořadatel použije vaši e-mailovou adresu pouze v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

22. Kontaktujte nás, pokud se setkáte s nějakými technickými problémy (například pokud máte potíže s získáním nápovědy nebo narazíte na poškozený úkol nebo odkaz). Zašlete nám email na adresu support@varbo.cz, abyste nás upozornili na problém. Pokusíme se co nejrychleji opravit chyby.

23. Všechny e-maily, které nejsou spojeny s chybou nebo chybou v programu, ale místo toho žádají o další informace úkolech a nápovědách, nebudou zodpovězeny.

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for the site and game to operate and have already been set on your computer. You may delete and block all cookies from this site, but certain parts of website will not work properly and it may cause malfunctions to gameplay. To find out more about cookies on this website, see our privacy policy. Click "I agree" to accept cookies from this site.